Life Saving Rules
 >  #7 Melden onveilige situaties & incidenten
Introductie

Werken met grote machines, zowel op het land als op het water, brengt risico’s met zich mee. Om ervoor te zorgen dat iedereen na een werkdag weer gezond naar huis terugkeert, staat veiligheid bij Martens en Van Oord bovenaan!

Al meer dan 35 jaar is Martens en Van Oord een familiebedrijf. We zijn zuinig op onze familie en op al de mensen die betrokken zijn bij onze projecten. Medewerkers van partners, leveranciers en onderaannemers, mensen uit de omgeving van onze projecten, medewerkers van onze klanten en natuurlijk ook onze eindgebruikers en opdrachtgevers. Iedereen moet iedere dag veilig en gezond van en naar huis. Daar werken we met z’n allen aan.

Waarom willen we dat onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen worden gemeld?

 • Om te voorkomen dat een vergelijkbare gevaarlijke situatie nogmaals plaatsvindt.
 • Om passende maatregelen te nemen om gevaren weg te nemen.
 • We willen een proactieve veiligheidscultuur waarbij het voorkomen van onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen centraal staat. Meldingen vormen hier een essentieel onderdeel van.
 • Om trends uit meldingen te halen. Om dit te kunnen doen is informatie nodig. Het is daarom nodig dat onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen worden gemeld.
 • Om directie en bedrijfsleiding op de hoogte te stellen.

Incidentregistratie is een verplichting vanuit wet- en regelgeving.

Risico's > Wat als er geen meldingen gedaan worden?
 • Zonder meldingen geen (structurele) verbeteringen.
 • Ieder jaar gebeuren er weer een aantal ongevallen. Dit aantal willen we terugbrengen. We zijn ons bewust dat dit geen makkelijke opgave is, maar we gaan er wel voor.
 • Bepaalde onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen zijn niet bekend bij het management, worden daarom niet als knelpunt herkend en dus ook niet aangepakt.
 • Het management wordt niet door eigen medewerkers geïnformeerd maar wordt op de hoogte gesteld door de klant, opdrachtgever of onderaannemer. 
Maatregelen > Wat moet je doen?

Meld altijd alle onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen. Liever tien meldingen te veel dan één melding te weinig. Bij ernstige situaties altijd telefonisch alarmeren via de alarminstructiekaart.

Als je op een project werkt dan meld je de situatie op het project (uitvoerder of projectleider) en meld je dit bij je eigen leidinggevende. Zodoende weet iedereen wat er gebeurd is.

Als je werkt voor een andere aannemer dien je zowel het project als je eigen leidinggevende te informeren. Registreer de onveilige situatie, (bijna)ongeval en/of bijzonder voorval via de MvO Safe-App.

Onveilige situaties, (bijna)ongevallen en andere bijzondere voorvallen worden vaak veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. Vaak spelen menselijke factoren een rol:

 • Ongeduldigheid: "Effe gauw iets willen doen".
 • Onnadenkendheid "Eerst denken, dan doen".
 • Onkwetsbaarheid "Dat overkomt mij toch niet".
 • Onvoorbereid "Werkinstructie, heb ik niet nodig?"

Daarnaast kunnen ook organisatorische, technische of omgevingsfactoren een bepalende rol hebben.

Je kunt ongevallen voorkomen door bepalende oorzaken weg te nemen.

IJsbergtheorie

Ongevallen vinden plaats met een bepaalde verhouding. De ijsbergtheorie brengt dit als volgt in beeld:

1 Ongeval met dodelijke afloop of zeer ernstig letsel.
30 Ongevallen met ernstig letsel, met verzuim.
300 Ongevallen met letsel, met verzuim.
3000 (Bijna) ongevallen met gering letsel.
30000 Gevaarlijke situaties.

Gevaarlijke situaties en bijna-ongevallen treden relatief vaak op. In sommige gevallen leiden ze tot een ernstig ongeval. Deze vormen ‘het topje van de ijsberg’. Wanneer we ons gezamenlijk focussen op de ‘onder water’ liggende bijna-ongevallen en gevaarlijke situaties, smelten we de basis van de ijsberg. Dit leidt tot een vermindering van het aantal ernstige ongevallen.

Ons veiligheidskompas

Martens en Van Oord streeft naast een fysiek veilige werkomgeving ook naar een (veiligheid)cultuur waarbij ieders werkplek sociaal veilig is.
Om dit onder de aandacht te brengen en onze bedrijfscultuur hierin te versterken, hanteren we een veiligheidskompas. Dit vormt de leidraad voor ons handelen, waarin openheid, transparantie en verbeteren centraal staan om voor iedereen de meest veilige werkomgeving te creëren.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat moet ik melden?

Alle situaties waarbij:

 • Er een ongeval is opgetreden (met letsel)
 • Er een gevaarlijke situatie is ontstaan of kan ontstaan
 • Er een bijna ongeval kan plaatsvinden
 • Collega’s of derden die gevaarlijk handelen
 • Geen PBM’s worden gedragen die wel noodzakelijk zijn
 • Een milieu incident is opgetreden (bijv. stofoverlast of olielekkage)
 • Er kans is op brand dan wel brand is ontstaan
 • Materieel niet gekeurd en/of onveilig is
 • Er schade is veroorzaakt (door MvO of door derden)
 • Diefstal heeft plaatsgevondenWat meld ik niet?
Alleen de (kleine) pleister incidentjes zonder gevolgen hoeven niet gemeld te worden.

Bij twijfel geldt: overleg met je leidinggevende en onthoud: 
beter één melding te veel dan tien meldingen te weinig!
Tips > Voor meer informatie

Hoe moet ik melden?

Algemeen geldt:
Ernstig ongeval/ gevaarlijke situatie:
• Ik bel 112 en daarna direct de uitvoerder/ teamleider.
• De uitvoerder/ teamleider belt direct KAM.
• KAM volgt het incident op.

Overige incidenten:
• Ik meld het incident bij de uitvoerder/ teamleider.
• Bij schade informeer ik ook mijn leidinggevende.
• De uitvoerder/ teamleider neemt maatregelen.
• De uitvoerder/ teamleider meldt het incident via de MvO Safe-App.
• KAM volgt de melding op en doet (i.v.t.) nader onderzoek.

Indien geen uitvoerder/ teamleider/ leidinggevende beschikbaar/aanspreekbaar is, meld ik het incident rechtstreeks aan KAM.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.