Angela
Veiligheid
 >  VGM Verklaring Van de Beeten
Introductie

In het voorlichtingsprogramma van Van de Beeten B.V. vindt u de belangrijkste zaken op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieuzorg. Zowel de Arbowet als de VCA-vragenlijst leggen veel nadruk op het belang van het bestaan van regels op het gebied van genoemde onderwerpen. Veilig en gezond werken is naast een primaire verantwoordelijkheid van de organisatie ook de eigen verantwoordelijkheid van iedere medewerker en alle overige mensen die tijdelijk werkzaamheden voor Van de Beeten B.V. te Veghel uitvoeren (onderaannemers, uitzendkrachten, etc.). Teneinde ieder eenduidig te instrueren omtrent de geldige VGM-regels en -voorschriften, is dit programma opgesteld.


Voor aanvang van de werkzaamheden dient een ieder op de hoogte te zijn van de in dit programma genoemde regels en voorschriften. Bij ondertekening van de (inhuur)overeenkomst verklaart de medewerker op de hoogte te zijn van de geldende VGM regels alsook dat hij, waar voorgeschreven, de persoonlijke beschermingsmiddelen zal gebruiken. Daarnaast wordt de werknemer op de hoogte gesteld van de VGM regels doormiddel van de toolbox. Naast deze afspraken gelden ook ten alle tijden de regels op de bouwplaats.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Voor het VGM-voorlichtingsprogramma verwijzen wij naar het PDF bestand van Van de Beeten B.V.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.